banner
8 år sedan
5754 Har läst om projektet
0 0

SPIMFAB-projektet är Sveriges största saneringsprojekt

Bevakat av:
banner

Omkring 5 000 bensinstationer ingick i SPIMFAB-projektet, vilket är Sveriges hitintills mest omfattande saneringsprojekt. Under åren 1997-2014 undersöktes 4 260 nedlagda bensinstationer, varav ca 1 590 stationer sanerades p g a föroreningar i marken. Nu återstår endast 22 projekt.

 – Den stora koncentrationen av bensinstationer har varit i södra Sverige. Generellt har en tredjedel av anläggningarna sanerats. Två tredjedelar behövde vi inte sanera. Jämfört med träindustrin som har betydligt högre halter gifter i produkterna har bensinstationerna mer lättflyktiga ämnen, säger Hans Pettersson, VD och ekonomichef på SPIMFAB.

Det var 1997 som Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet (SPBI) och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige bildade det gemensamma bolaget SPIMFAB SPI Miljösaneringsfond AB med förkortningen SPIMFAB. Syftet var att under 1997-2014 undersöka och vid behov sanera föroreningar i jord och grundvatten på bensinstationsfastigheter där försäljningen hade upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 december 1994.

Bensinstationer

Bakgrunden till SPIMFAB var bl.a. det ökade efterbehandlingsansvaret för förorenade bensinstationer som förväntades i o m miljöbalkens införande 1999.

Vid starten uppmanades alla drivmedelsbolag, miljökontor. Allmänheten m fl att identifiera och anmäla stationer till SPIMFAB. Ca 300 projekt har undersökts vid varje arbetsomgång, varav de sista undersökningarna gjordes hösten 2013.

Av de registrerade bensinstationerna har ca 5 000 prioriterats för vidare hantering och av 4 260 objekt har ca 1 590 sanerats. Mer än 95 procent av åtgärderna har varit schaktsaneringar. Ca 550 000 ton förorenad jord har transporterats till deponi, vilket i snitt är ca 350 ton per projekt.

– Vi har varit fysiskt ute och grävt på de platser där det har behövts. Vi skriver avtal med fastighetsägaren för att få komma in på tomten. Sedan har vi grävt ner till grundvattnet för att komma åt föroreningen. Däremot har vi inte grävt under hus. Den största koncentrationen av bensinstationer fanns i södra Sverige där et bor flest människor, säger Anders Lönnberg, teknisk chef på SPIMFAB.

Kostnadsfritt

Kostnaden för SPIMFAB har varit drygt 1 300 miljoner kr och har finansierats av drivmedelsbolagen. Undersökningarna och åtgärderna har varit helt kostnadsfria för fastighetsägarna.

– Fram till mitten av 1990-talet hade branschen en trygghetsfond som man drev tillsammans med Svensk bensinhandel. Det hjälpte återförsäljarna när de planerade lägga ner en bensinstation. I början av 1990-talet kom konkurrenslagstiftningen som inte tillät att fonden skulle få finnas kvar. Det var en anledning till att SPIMFAB bildades, förklarar Hans Pettersson.

Träd som var tvungna att fällas p g a saneringen ersattes med nya och asfaltering som revs upp återställdes med ny asfalt o s v.

Känslig mark

– Vi sanerade till två olika nivåer. Industrimark betraktades som mindre känslig mark (MKM) medan där det finns bostäder handlade det om känslig mark (KM). Lagstiftningen styr hela hanteringen av bensinstationerna och är ganska klar och tydlig. Nu har vi gjort en slutrapport av det hela och vi håller på att avveckla SPIMFAB, säger Hans Pettersson och Anders Lönnberg.

 

 

 

 

 

Projektkategori
Infrastruktur
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt